Belasting uitgelegd

Wat is belastbaar inkomen?

Uitgelegd Redactie
25 juli 2021

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Het belastbaar inkomen is het restantbedrag van het ontvangen inkomen, na belastingaftrek.