Belasting uitgelegd

Wat is belastbaar inkomen?

Uitgelegd Redactie
7 mei 2021

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Het belastbaar inkomen is het restantbedrag van het ontvangen inkomen, na belastingaftrek.